In Friesland koesteren we dat wat anderen alledaags vinden: de wind. We ervaren ‘m niet alleen, maar omarmen het als fijne metgezel. Op het water, het droge, in de stad of op het platteland. Het is meer dan lucht in beweging. Het is een kracht die ons samen én verder brengt. Het gaat ons voor de wind, wanneer we gaan voor de wind.

Bij de start van het project beloofden de initiatiefnemers dat het een windpark ‘fan en foar Fryslân’ zou worden. Daarom kregen alle inwoners van Friesland tot en met vrijdag 29 maart de mogelijkheid om obligaties aan te kopen.

Ben jij Fries en 18+? Ga ook voor de wind! De obligatielening heeft een looptijd van vijf jaar en een rente van 7,5% op jaarbasis, telkens berekend over de nog openstaande hoofdsom. De obligatielening wordt in 10 halfjaarlijkse termijnen afgelost.

Over Windpark Fryslân

Windpark Fryslân ligt in het Friese deel van het IJsselmeer. De 89 turbines wekken samen meer dan 75% van alle groene stroom op in de provincie Fryslân.

Bij de start van het project beloofden de initiatiefnemers dat het een windpark ‘fan en foar Fryslân’ zou worden. Daarom stelden de initiatiefnemers vanaf 19 februari speciaal (en alleen) voor inwoners van Friesland obligaties beschikbaar. Investeren in een obligatie kon al vanaf €500,-, tot een maximum van €50.000,-. Er is een maximaal bedrag van €10 miljoen beschikbaar. Als dit maximale bedrag wordt overschreden, worden de obligaties evenredig verdeeld en schikken de grootste investeerders in. Zo zorgen we ervoor dat iedere Fries die mee wil doen, kan profiteren. Meer lezen over Windpark Fryslân? Dat kan hier.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Lees hier de update van zaterdag 30 maart 2024: “Obligatielening Windpark Fryslân ruim overtekend”

Lees hier de update van donderdag 14 maart 2024: “De helft van de inschrijftermijn is verstreken, tijd voor een update!”

Om mensen goed te informeren over de obligatieleningen van Windpark Fryslân zijn er op verschillende plekken in de provincie informatiebijeenkomsten georganiseerd. Kon je niet aanwezig zijn bij een van de bijeenkomsten? Bekijk dan de opname hieronder.

Heb je een vraag? Kijk dan bij de veelgestelde vragen onderaan deze pagina of mail ons via info@windparkfryslan.nl.

Prospectus

De financiële risico’s van deze obligatielening staan beschreven in het prospectus. Lees deze aandachtig door, voordat je investeert.

Financiële risico’s

Investeren brengt risico’s met zich mee, dit geldt ook voor investeren in obligaties. Het windpark kent een aantal risico’s. Het kan minder waaien, de turbines kunnen een tijdelijke storing hebben of de elektriciteitsprijzen kunnen dalen.

Hoe dit werkt en welke risico’s er zijn, staat beschreven in het prospectus. Lees deze daarom goed door! Het door toezichthouder AFM goedgekeurde prospectus kun je hier vinden. In het prospectus wordt verwezen naar onderstaande documentatie:
Akte van oprichting
Statuten van de Uitgevende Instelling
Jaarrekening 2021
Accountantsverklaring behorende bij de jaarrekening 2021
Jaarrekening 2022
Accountantsverklaring behorende bij de jaarrekening 2022

De obligaties worden uitgegeven door Invesdor

De uitgifte van obligaties wordt verzorgd door Invesdor, een van de grootste impactinvesterings- en financieringsplatforms van Europa met meer dan €800 miljoen bemiddeld financieringsvolume. Invesdor brengt innovatieve ondernemers en toekomstgerichte investeerders samen om de transitie naar een duurzame economie te versnellen. Invesdor (voorheen Oneplanetcrowd) beschikt over een Europese vergunning als crowdfunding dienstverlener, uitgegeven door de Autoriteit Financiële Markten.

Hoe gaat de inschrijving voor obligaties in zijn werk?

 • De inschrijving opent op 19 februari 2024 en sluit 29 maart 2024 om middernacht. Tijdens de inschrijfperiode geef je aan voor hoeveel geld je obligaties wenst te kopen en kun je deze ook al betalen.
 • Na sluiting van de inschrijfperiode volgt een periode van 14 dagen waarin je, indien je dat nog niet gedaan hebt, kunt betalen voor de obligaties waarvoor je je hebt ingeschreven. Deze periode loopt tot 14 april 2024. Indien je uiterlijk 14 april niet betaald hebt voor de obligatie(s), wordt de inschrijving geweigerd en geannuleerd. In deze periode kun je eventueel ook je inschrijving en betaling annuleren.
 • Daarna stellen wij vast hoeveel obligaties van €500,- aan iedere individuele inschrijver kan worden toegewezen volgens de hierboven genoemde methode. Indien je minder obligaties toegewezen hebt gekregen dan waarvoor je betaald hebt, dan wordt het verschil aan je teruggestort.
 • Alle inschrijvers krijgen hiervan per email bericht. Naar verwachting gebeurt dat uiterlijk op 19 april 2024.

Veelgestelde vragen

Waarom geeft Windpark Fryslân obligaties uit aan Friese inwoners?

De initiatiefnemers van Windpark Fryslân hebben vanaf het begin van hun project aangegeven, dat zij ‘een windpark fan en foar Fryslân’ wilden ontwikkelen. Zij beloofden daarbij onder meer dat inwoners van Friesland in de gelegenheid zouden worden gesteld financieel deel te nemen in het windpark. Dit is de inlossing van die belofte.

Waarom kunnen alleen inwoners van de provincie Friesland inschrijven op de obligaties?

Windpark Fryslan is:

 • vernoemd naar de provincie,
 • ligt in het Friese deel van het IJsselmeer,
 • produceert meer dan 75% van alle groene stroom in de provincie,
 • is in zijn eentje al goed voor 75% van de Friese doelstelling voor duurzame energie in 2020 en
 • de provincie Fryslân is voor 15% mede-aandeelhouder van het windpark.

Om die redenen willen wij inwoners van Friesland laten meeprofiteren van Windpark Fryslân.

 

Heeft het windpark dit geld van de Friese inwoners nodig?

Windpark Fryslân is goed gefinancierd en financieel gezond. De uitgifte van obligaties is er alleen op gericht inwoners financieel te laten meeprofiteren van het windpark.

Wat gaat het windpark doen met de ingelegde gelden van de obligatiehouders?

We gebruiken het volledige opgehaalde bedrag (van maximaal 10 miljoen euro) voor de aflossing van een deel van de lopende projectfinanciering door 10 banken. De rente die we daarover nu aan de banken betalen, komt straks ten goede aan onze obligatiehouders, die een aantrekkelijke rente op hun geld ontvangen. De rente die we aan obligatiehouders betalen ligt zelfs hoger dan wat we nu aan de banken betalen.

Obligaties

Waarom is dit aanbod gunstig voor de inwoners van Friesland?

De rente van 7,5 % die we bieden op de obligatielening is aanmerkelijk hoger dan de rente die banken op dit moment bieden op spaarrekeningen en deposito’s.

Welke risico’s kleven er aan de obligaties van Windpark Fryslân?

Een windpark loopt bijvoorbeeld het risico van lagere productie van elektriciteit (door langdurig minder wind of technische storingen), dalende elektriciteitsprijzen, schade aan het windpark en hogere kosten. Het windpark houdt in haar financiële prognoses al rekening met zulke risico’s. Alleen zeer uitzonderlijke omstandigheden zouden kunnen leiden tot minder inkomsten en dus tot minder kasstromen om rente en aflossing te betalen. Die risico’s worden beschreven in het prospectus. Lees deze aandachtig.

Waarom is de looptijd van de obligaties slechts vijf jaar?

Vijf jaar is een voor beide partijen overzienbare termijn. Beleggers willen na verloop van tijd ook weer over hun ingelegde geld kunnen beschikken.

Waarom is er een maximum van 10 miljoen euro gesteld aan de uitgifte van de obligatielening?

Er geldt een minimum van €1 miljoen en een maximum van €10 miljoen. Er zijn dus maximaal 20.000 obligaties van €500 nominaal beschikbaar. De reden voor het minimum zijn de relatief hoge kosten die met zo’n beperkte emissie gemoeid zijn.  We verwachten dat we daar ruim overheen gaan. Het maximum is vastgesteld op basis van onze verwachting van wat realistisch is in Friesland op basis van vergelijkbare uitgiftes.

Als er uiteindelijk voor meer dan €10 miljoen wordt ingeschreven dan zijn we blij, want dan doen er nog meer mensen mee. Het zal dan enkel ten koste gaan van de obligatieouders, die met hele grote bedragen willen meedoen.

Waarom geldt er een minimum van €500 voor inschrijving op de obligaties?

Het inleggen van kleinere bedragen dan €500 is niet echt interessant, gezien de kosten van het administratieve werk dat er voor het windpark aan verbonden is.

Waarom geldt er een maximum van €50.000 voor inschrijving op de obligaties?

Het is de intentie zoveel mogelijk inwoners van Friesland te laten meeprofiteren en aan het windpark te verbinden als ambassadeurs van het windpark en van de energietransitie.

Geldt het maximum van €50.000 per persoon of per huishouden?

Per persoon van 18+.

Kan ik ook inschrijven voor mijn minderjarige (klein)kinderen?

Nee, dat is niet mogelijk.

Kan ik inschrijven namens mijn bedrijf of stichting?

Nee, de lening is alleen voor natuurlijke personen van 18+.

Hoe voorkom je dat het gehele bedrag van €10 miljoen in handen komt van enkele rijke inwoners van de provincie.

Op meerdere manieren. Er geldt allereerst een maximum per persoon. Daarnaast doen we een uitgebreide voorlichtingscampagne in de hele provincie, met inschakeling van tv, sociale media en buitenreclame om zoveel mogelijk mensen te interesseren. Daarnaast geldt bij overschrijving van het maximumbedrag van €10 miljoen een toewijzingsprocedure om zoveel mogelijk inschrijvers zo goed mogelijk te kunnen bedienen.

Zijn de obligaties tussentijds overdraagbaar aan iemand anders of verhandelbaar?

De obligaties luiden op naam en zijn in beginsel alleen overdraagbaar aan personen die in de provincie Friesland woonachtig zijn. Overdracht aan iemand buiten de provincie is alleen mogelijk als iemand een 1e, 2e of 3e-graadsfamilielid is of in geval van overlijden. De obligaties zijn jaarlijks in de maand november overdraagbaar.

Wat geldt er als je als obligatiehouder verhuist naar een andere provincie?

Dan kun je je obligaties gewoon aanhouden. Er verandert niets, behoudens je adres.

Hoe worden obligatiehouders en ambassadeurs van het windpark op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van Windpark Fryslân?

WPF heeft een eigen actuele App, die iedereen kan downloaden en een eigen site, die iedereen kan bezoeken. Daarnaast kennen we een periodieke nieuwsbrief.

In de obligatievoorwaarden ligt vast dat dat Windpark Fryslân een keer per jaar een business update zal versturen. Deze wordt gepubliceerd op het profiel van Windpark Fryslân de site van Invesdor.

Wanneer beschouwen jullie de uitgifte van de obligatielening als een succes?

Als onze campagne goed is opgemerkt in de hele provincie, iedere belangstellende heeft kunnen meedoen en we in ieder geval het minimum van €1 miljoen hebben gehaald.

Wat betekent het dat de obligaties ‘achtergesteld’ zijn?

Het betekent dat in geval zeer slechte financiële omstandigheden (of afwikkeling van de onderneming) eerst andere partijen hun vordering betaald krijgen, zoals b.v. de belastingdienst en de banken. De houders van achtergestelde obligatie komen pas daarna aan de beurt. Zij hebben wel weer voorrang op de aandeelhouders.

Is de uitgifte van obligaties de enige manier waarop het Windpark Fryslân de bevolking van Friesland laat meeprofiteren?

De uitgifte van obligaties is slechts één van de vele manieren waarop Windpark Fryslân

Inwoners van de provincie laat meeprofiteren.

 • De provincie – die 15% aandeelhouder is – gebruikt het rendement op haar investering voor steun aan de toeristisch-economische sector in de kustgemeenten en aan projecten in heel Friesland, die de lokale duurzaamheid en leefbaarheid verhogen en ter versnelling van de energietransitie en woningisolatie in de provincie.
 • FIKS, het zelfstandige Omgevingsfonds van Windpark Fryslân, ontvangt jaarlijks gedurende 20 jaar een bijdrage van € 720.000 ten behoeve van lokale projecten in de gemeente Súdwest Fryslân.
 • Het windpark keerde vanwege de goede resultaten in 2022 € 1,3 miljoen extra uit aan een viertal projecten: extra donatie aan FIKS voor de isolatie van sportlocaties en clubhuizen, een donatie aan de Energiebank Fryslân voor isolatie van woningen, meerjarige sponsoring van het Fries Museum en van de opleiding van jonge technici in Friesland, die kunnen bijdragen aan de energietransitie.
 • Ongeveer 100 lokale bedrijven zijn en worden waar mogelijk ingeschakeld bij de realisatie en exploitatie van het windpark.
 • We werken samen met onderwijsinstellingen in Friesland om kennis te delen, stageplekken te bieden en opleidingen tot energietechnicus te bevorderen.
 • Het windpark is opengesteld voor de recreatieve en toeristische vaart en Windpark Fryslân is hoofdsponsor van de Windmill Cup, een zeilrace dwars door het windpark heen, die ook in 2024 weer wordt gehouden in het eerste weekend van oktober na de succesvolle eerste editie in 2023.

Welke professionele partij verzorgt de uitgifte van de obligaties voor Windpark Fryslân?

De uitgifte van obligaties wordt verzorgd door Invesdor, een van de grootste impactinvesterings- en financieringsplatforms van Europa met meer dan € 800 miljoen bemiddeld financieringsvolume. Invesdor brengt innovatieve ondernemers en toekomstgerichte investeerders samen om de transitie naar een duurzame economie te versnellen. Invesdor (voorheen Oneplanetcrowd) beschikt over een Europese vergunning als crowdfunding dienstverlener, uitgegeven door de Autoriteit Financiële Dienstverlening (AFM).

Inschrijven

Hoe moet je bewijzen dat je een Friese inwoner bent en 18+?

Dat kan door je tijdens het registratieproces op invesdor.nl te identificeren met een kopie van een geldig identiteitsbewijs en een kopie van adresbewijs samen. Dat laatste is een document van een officiële instantie dat minder dan drie maanden oud is en gericht is aan uw persoon en uw adres. Denk b.v. aan een afschrift van een energieleverancier, telefoonrekening, bankafschrift e.d.

Hoe weet ik of ik het volledige bedrag krijg toegewezen waarvoor ik inschrijf?

Als er voor minder dan €10 miljoen wordt ingeschreven, krijgt iedere inschrijver die in Friesland woonachtig is, zijn gevraagde obligaties toegewezen.

Als er voor meer dan €10 miljoen is ingeschreven vindt toewijzing plaats via het zgn. ‘bakstenenmodel’. Daarbij krijgt iedere Friese inschrijver eerst één obligatie van €500, daarna iedereen een tweede en dit gaat zo door tot alle beschikbare obligaties over de inschrijvers verdeeld zijn. In de praktijk betekent dit dat de grootste inschrijvers naar beneden zullen worden bijgesteld.

Ik schrijf me in. Hoe gaat het dan verder?

De inschrijving opent op 19 februari 2024 en sluit 29 maart 2024 om middernacht. Tijdens de inschrijfperiode kunt u ook al betalen voor uw obligaties.

 • Na sluiting van de inschrijfperiode volgt een periode van 14 dagen waarin u, indien u dat nog niet gedaan heeft, kunt betalen voor de obligaties waarvoor u zich heeft ingeschreven. Deze periode loopt tot 14 april. Indien u uiterlijk 14 april niet betaald hebt, wordt uw inschrijving geweigerd en geannuleerd. In deze periode kunt u eventueel ook uw inschrijving en betaling annuleren.
 • Daarna stellen wij vast hoeveel obligaties van €500 aan iedere individuele inschrijver kan worden toegewezen volgens de hierboven genoemde methode. Indien u minder obligaties krijgt toegewezen dan waarvoor u betaald hebt dan wordt dit verschil aan u teruggestort.

Alle inschrijvers krijgen hiervan per email bericht, naar verwachting uiterlijk 19 april 2024.

Welk bewijs ontvang ik dat ik obligatiehouder ben geworden?

Obligatiehouders krijgen geen fysiek bewijs van deelname in handen. De obligaties worden uitgegeven in digitale vorm. [De obligaties worden door Windpark Fryslân geleverd aan StartGreen, dat een verzameldepot aanhoudt.]

Wie onderhoudt namens Windpark Fryslân het contact met mij als obligatiehouder?

Alle email-correspondentie over deze obligaties aan obligatiehouders geschiedt namens Windpark Fryslân via het Invesdor-platform. Windpark Fryslân levert periodiek informatie aan Invesdor over de voortgang. Deze informatie wordt door Invesdor gedeeld met de obligatiehouders.

Wanneer ontvang ik rente en wanneer ontvang ik de aflossing van mijn inleg?

De rente is op jaarbasis 7,5%, telkens berekend over de nog uitstaande leningsom (‘Hoofdsom’). De rente wordt halfjaarlijks betaald op de vaste rente- en aflossingsdatum. Voor het eerst is dat op 1 oktober 2024. Op die datum wordt ook steeds een deel van de lening afgelost volgens een vooraf bekend lineair schema. Het te ontvangen bedrag is dus steeds deels rente en deels aflossing van de inleg. Een schema is ook in het prospectus opgenomen. (Dit is wel onder de voorwaarde dat de banken elk halfjaar akkoord zijn met de uitkeringen aan obligatiehouders. Als er een rentebetaling of aflossing wordt gemist, wordt hierover boeterente van 2% extra in rekening gebracht.)

Voorbeeld rente en aflosschema bij een investering van € 1.000

 

Datum Aflossing Rente Totaal te ontvangen Hoofdsom einde periode
0 14-4-2024
1 1-10-2024 € 100,00 € 34,79 € 134,79 € 900,00
2 1-4-2025 € 100,00 € 33,75 € 133,75 € 800,00
3 1-10-2025 € 100,00 € 30,00 € 130,00 € 700,00
4 1-4-2026 € 100,00 € 26,25 € 126,25 € 600,00
5 1-10-2026 € 100,00 € 22,50 € 122,50 € 500,00
6 1-4-2027 € 100,00 € 18,75 € 118,75 € 400,00
7 1-10-2027 € 100,00 € 15,00 € 115,00 € 300,00
8 3-4-2028 € 100,00 € 11,38 € 111,38 € 200,00
9 2-10-2028 € 100,00 € 7,46 € 107,46 € 100,00
10 2-4-2029 € 100,00 € 3,75 € 103,75 € 0,00
Totaal € 1.000,00 € 203,63 € 1.203,63  

 

De lening wordt niet na 5 jaar in één keer afgelost maar ‘lineair’ in tien gelijke delen. Wat betekent dat precies voor mij? Waarom is dat zo?

Dit betekent dat er elk halfjaar steeds een deel (10%) van uw oorspronkelijke inleg op uw obligatie(s) wordt terugbetaald. Naarmate de tijd verstrijkt wordt er over de zo langzaam afnemende inleg dus ook een langzaam afnemend bedrag aan rente betaald. We hebben hiervoor gekozen omdat de lening die we zelf bij de banken hebben lopen ook periodiek wordt terugbetaald.

Hoeveel rente heb ik (bij deze lineaire aflossing per halfjaar) na vijf jaar ontvangen op mijn ingelegde €500 per obligatie.

Indien alles naar verwachting verloopt heb je na 5 jaar de gehele €500 inleg terug en daarnaast €101,82 aan rente ontvangen. 

Per wanneer worden de obligaties uitgegeven?

Uiterlijk binnen 3 maanden na de sluiting van de betalingsperiode. De betalingsperiode sluit op 14 april 2024.

Betekent inschrijven ook dat ik alle toegewezen obligaties móet kopen?

Tijdens de inschrijving koop en betaal je het gewenste aantal obligaties. Na afloop van de investeringsperiode volgt er een herroepingsperiode van 14 dagen, waarin je eventueel nog kunt afzien van je aankoop. Na de herroepingsperiode volgt de definitieve toewijzing en uitgifte van de obligaties.

Hoe en wanneer hoor ik hoeveel obligaties ik na mijn inschrijving krijg toegewezen?

De inschrijving sluit op 29 maart middernacht en de betalingsperiode op 14 april 2024.  Inschrijvers horen uiterlijk 19 april per email hoeveel obligaties zijn toegewezen.

Contact

Heb je vragen over de obligatievoorwaarden of het registratieproces? Mail dan naar service@invesdor.nl of bel tijdens kantooruren met 020 – 568 2070.

Wil je meer weten over Windpark Fryslân? Bekijk onze website of mail ons via info@windparkfryslân.nl.