Voordat de bouw van Windpark Fryslân kon starten, zijn er veel onderzoeken gedaan naar onder andere vaarroutes, de visserij, vliegroutes, het schietgebied van defensie, de Waddenzee, de trekvogels en vleermuizen, watersport, toerisme én de monumentale dijk. Op deze pagina kun je meer informatie vinden over deze onderzoeken.

Besluitvorming

Windpark Fryslân valt vanwege de omvang van het windpark (boven 100 Megawatt) onder de Rijkscoördinatieregeling. Dat houdt in dat de minister van Economische Zaken de vergunningenprocedures coördineert en samen met de minister van Infrastructuur en Milieu de besluiten neemt. Documenten uit het besluitvormingsproces zijn in te zien op https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/windparken/windpark-fryslan.

Rollen

Bij de bouw van Windpark Fryslân zijn verschillende overheden betrokken. Uitleg van de rollen en verantwoordelijkheden van deze overheden vind je in dit document.

Milieueffectrapport

Voor Windpark Fryslân is een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Een milieueffectrapportage is een instrument om de milieugevolgen van een plan of project in beeld te brengen voordat hier een besluit, zoals het verlenen van een vergunning of het vaststellen van een bestemmingsplan, over wordt genomen. Vanwege de locatie van Windpark Fryslân in het IJsselmeer zijn naast het milieu ook aspecten zoals scheepvaart en toerisme onderzocht. Je kunt de milieueffectrapportage inkijken via https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/windparken/windpark-fryslan.

Aflevering 2 - Bart bouwt een windpark met Anne de Groot - projectdirecteur
In deze aflevering van ‘Bart bouwt een windpark met…’ vertelt projectdirecteur Anne de Groot over het idee achter Windpark Fryslân.