Welk effect heeft Windpark Fryslân op de natuur?

Windpark Fryslân wordt gebouwd in het IJsselmeer. Het IJsselmeer is aangewezen als Natura 2000-gebied. Natura 2000 is de overkoepelende naam voor gebieden die beschermd worden op grond van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.

In de Milieueffectrapportage is nauwkeurig onderzocht welk effect de windturbines van Windpark Fryslân kunnen hebben op beschermde flora en fauna die in het gebied voorkomen. Meer over het onderzoek vind je hier.

Welk effect heeft Windpark Fryslân op vogels?

Vogels en vleermuizen gebruiken het open water van het IJsselmeer als rust- en foerageergebied. Om deze dieren zo min mogelijk tot last te zijn, is gekozen voor het clusteren van de 89 windturbines.

Daarnaast wordt er speciaal voor vogels een natuureiland aangelegd. Dit eiland komt op een paar honderd meter vanaf Kornwerderzand te liggen, vlak naast de vismigratierivier. Zodra de eerste windturbine is gerealiseerd, krijgt het eiland de natuurfunctie.

Welk effect heeft Windpark Fryslân op vleermuizen?

De Afsluitdijk heeft een belangrijke functie als trekroute voor de ruige dwergvleermuis, een beschermde diersoort. Tussen de Afsluitdijk en Windpark Fryslân zit een ruime afstand, daardoor treedt er geen verstoring op in de trekroute van de vleermuis.

Welk effect heeft Windpark Fryslân op vissen?

Op zee is het aangetoond dat de aanwezigheid van vis binnen een windpark toeneemt vanwege de aanwezigheid van de fundaties waar zich nieuw leven vestigt. De heiwerkzaamheden tijdens de bouw van Windpark Fryslân kunnen geluid onder water veroorzaken. Daarom is afgesproken met de aannemer om de heiwerkzaamheden langzaam op te starten zodat de vissen een ander onderkomen kunnen zoeken. Negatieve effecten op de populaties van vissoorten worden daarom niet verwacht.

Wat doet Windpark Fryslân voor de natuur in het IJsselmeer?

Naast de Afsluitdijk, vlakbij Kornwerderzand, leggen we een natuureiland aan. Dit eiland is bedoeld voor vogels. Zij gebruiken het als foerageergebied (om voedsel te verzamelen en te rusten). Het eiland heeft een grootte van 2 hectare met daarachter 25 hectare ondiep water. Tijdens de bouw wordt het eiland gebruikt als werkeiland, waar tijdelijk materieel gestald kan worden. Zodra de eerste windturbine stroom oplevert, wordt het eiland omgebouwd tot natuureiland.

Hoe ziet het werk- en natuureiland eruit?

Het natuureiland heeft een grootte van 2 hectare met daarachter 25 hectare ondiep water. Het natuurgebied wordt beschermd tegen golven en stroming door een zogenaamde luwtedam. De luwtedam heeft een lengte van ongeveer 800 meter. Naast het eiland komt een kunstmatig rif voor vissen.

Wat is de locatie van het werk- en natuureiland?

Het natuureiland komt naast de Afsluitdijk, vlakbij Kornwerderzand. Het eiland ligt naast de toekomstige vismigratierivier.
Bekijk de exacte locatie van het natuureiland op deze kaart.

Hoe wordt het werk- en natuureiland gemaakt?

Het aanleggen van het natuureiland bestaat uit verschillende stappen. Bouwconsortium Zuiderzeewind start met het afbakenen van het werkgebied met gele boeien in het IJsselmeer. Zo weten de gebruikers van het IJsselmeer waar de aannemer aan het werk is. Daarna zorgt een kraanschip ervoor dat de bodem van het IJsselmeer geschikt is voor de aanleg van het eiland.

De volgende stap is het opbouwen van de ‘ondiepe waterzone’ met zand en grond, waarna de ondieptes worden afgewerkt met diverse ecologische materialen. Daarbij kun je denken aan schelpen en rifballen.

Tijdens de bouw wordt het eiland gebruikt als werkeiland.

Wanneer wordt het werkeiland omgebouwd naar natuureiland?

Tijdens de bouw wordt het eiland gebruikt als werkeiland. Vanaf het moment dat de eerste windturbine draait, wordt het eiland omgebouwd naar natuureiland.

Voor welke dieren is het natuureiland bedoeld?

Het natuureiland en de ondiepte zijn bedoeld voor vogels en vissen. Zij gebruiken het als rust- en foerageergebied.