Breezanddijk – Windpark Fryslân start met de ecologische monitoring van het windpark en het nieuw aangelegde werk- en natuureiland bij Kornwerderzand. Het natuureiland wordt een aantrekkelijk foerageer- en rustgebied voor vogels met ernaast een kunstmatig rif voor vissen en schelpdieren. Gedurende vijf jaar zullen de adviesbureaus Bureau Waardenburg en Altenburg & Wymenga de vogels, vleermuizen, vissen, waterplanten en schelpdieren bij het eiland en het windpark nauwlettend in de gaten houden. 

Anne de Groot, projectdirecteur Windpark Fryslân: ‘Sinds de start van het project in 2008 ben ik mij zeer bewust van de impact van het windpark op de Friese IJsselmeerkust. Het bouwen van een windpark in het IJsselmeer, een Natura 2000-gebied, brengt verantwoordelijkheden met zich mee en vraagt om een zorgvuldige aanpak en uitvoering. Zowel tijdens de ontwikkeling als de bouw heeft dit onze continue aandacht. Mooie voorbeelden zijn de aanleg van het nieuwe natuureiland en de monitoring van de natuur bij het windpark en het eiland.’

Camiel Heunks, projectleider Bureau Waardenburg: ‘De monitoring van het gebied is bedoeld om de effecten van het windpark op vogels en vleermuizen in beeld te brengen en om de ontwikkeling van de natuur bij het eiland en het windpark te volgen. De monitoring richt zich in het bijzonder op de diersoorten waarvoor het IJsselmeer als Natura 2000-gebied is aangewezen zoals futen, toppers en zwarte sterns. We monitoren de ontwikkeling van de natuur door middel van systematische tellingen, bemonsteringen en geautomatiseerde detectiesystemen, waaronder een vogelradar op Breezanddijk en vleermuizendetectors op gondelhoogte in de windturbines.’ 

Werk- en natuureiland

Het werk- en natuureiland van Windpark Fryslân bestaat uit ongeveer 2 hectare boven water en twee ondiepe waterzones van samen ongeveer 25 hectare. Het gebied wordt beschermd tegen golven en stroming door een luwtedam van 800 meter. Door de ondiepe waterzones mag niet worden gevaren. Dit geeft de natuur de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Voor de start van het heien van de windturbinefundaties, in september, heeft Aannemersconsortium Zuiderzeewind het werkeiland gerealiseerd. Vanaf het moment dat de eerste windturbine draait, heeft het totale eiland een natuurfunctie en mag het niet meer als werkeiland gebruikt worden.

Windpark Fryslân

Windpark Fryslân wordt door Aannemersconsortium Zuiderzeewind (Siemens Gamesa en Van Oord) gebouwd in het Friese deel van het IJsselmeer bij Breezanddijk. Het windpark omvat 89 turbines van 4,3 MW en produceert in totaal 382,7 MW groene stroom. Dit komt overeen met de consumptie van ongeveer 500.000 huishoudens. Het is wereldwijd het grootste windpark in een binnenwater. In 2021 is het windpark operationeel.